Schrack Technik BH d.o.o., Mostar

Zaštita podataka

10. Zaštita podataka / Data Protection

Web stranica tvrtke Schrack koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu kupca/korisnika te omogućuju analizu kupčeva/korisnikova korištenja web stranice. Sve informacije koje su generirane kolačićem, a tiču se korištenja web stranice, se obično prenose i pohranjuju u Googleov server u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ako je aktivirana anonimizacija IP adrese na web stranici, IP adresa kupca/korisnika se prethodno skraćuje od strane Googlea unutar područja članica Europske unije ili drugih država članica Dogovora o Europskog ekonomskog područja. Samo u posebnim slučajevima se prenosi puna IP adresa Googleovom serveru u SAD-u i onda se tamo skraćuje. IP anonimizacija je aktivirana na Schrack web stranici. Google koristi informacije u ime operatera ove web stranice da bi procjenio kupčevo/korisnikovo korištenje web stranice, sastavio izvješća o aktivnostima web stranice te da bi pružio web operateru dodatne usluge povezane s korištenjem ove web stranice i Interneta.
IP adresa koju prenosi kupčev/korisnikov preglednik u okviru Google Analyticsa neće biti spojena s drugim podacima koje posjeduje Google. Kupac/korisnik može spriječiti pohranu kolačića tako da sukladno tome postavi postavke svog preglednika; u tom slučaju kupac/korisnik neće moći koristiti sve funkcije koje ovaj podatkovna web stranica nudi. Nadalje, kupac/korisnik može zapriječiti sakupljanje podataka koje proizvode kolačići i onih koji su povezani s korištenjem web stranice (uključujući IP adresu) od strane Googlea kao i obradu tih podataka od strane Google preuzimanjem i instalacijom dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Izvorni tekst: The SCHRACK website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google“). Google Analytics uses so-called “cookies”, text files which are stored on the customer’s/user’s computer and allow an analysis of the use of the website by the customer/user. Any information generated by the cookie regarding the use of this website is usually transmitted to a Google server in the United States and stored there.

If the IP anonymisation is activated on this website, the customer’s/user’s IP address, however, is truncated by Google beforehand within the area of the member states of the European Union or other states party to the Agreement on the European Economic Area. It is only in exceptional cases that the full IP address is transmitted to a Google server located in the US and truncated there. IP anonymisation is activated on this website. Google uses this information on behalf of the operator of this website to evaluate the use of the website by the customer/user, to compile reports on the website activities and to provide the website operator with additional services in connection with the use of the website and of the Internet.

The IP address transmitted by the customer’s/user’s browser within the scope of Google Analytics will not be merged with other data held by Google. The customer/user can prevent storage of the cookies by setting his browser software accordingly; please note that in such case the customer/user may not be able to use the full range of functions this Dataebsite provides. In addition, the customer/user may prevent the collection of the data produced by the cookie and related to the use of the website (incl. the IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser add-on available at the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Posjetom Schrackove web stranice određeni podaci kupca/korisnika se automatski pohranjuju na Schrackove servere za administraciju sustava, statističke ili backup (sigurnosne) svrhe. To uključuje podatke kao što su naziv davatelja internetskih usluga kupca/korisnika, u nekim slučajevima i verziju preglednika, operativni sustav koji koristi računalo, web stranicu kojoj je kupac/korisnik pristupio prije pristupanja Schrackovoj web stranici, stranice koje kupac/korisnik posjećuje na Schrackovoj web stranici i ako je moguće, pojmove za pretraživanje koje je kupac/korisnik koristio kako bi pronašao web stranicu Schracka. Ovi podaci omogućuju identifikaciju pojedinačnih posjetitelja web stranice. Osobni podaci se ne obrađuju u ovom kontekstu. Takvi podaci koriste se samo u anonimiziranom obliku. Ako Schrack prenese anonimizirane podatke vanjskim pružateljima usluga obrade, poduzimaju se tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurao prijenos podataka koji ispunjava zakonske odredbe o zaštiti podataka.

Izvorni tekst: By visiting the SCHRACK website certain data of the customer/user is stored automatically on the SCHRACK servers for system administration, statistical or backup purposes. This data includes the name of the customer’s/user’s Internet service provider, in some cases the browser software version, the operating system of the computer used, the website the customer/user has accessed before visiting SCHRACK’s website, the pages the customer/user visits on SCHRACK’s website and if applicable, search terms the customer/user has used in order to find the SCHRACK website. This data may allow the identification of individual visitors of the website. Personal data, however, is not processed in this context. Such data is only used in anonymised form. If SCHRACK passes on anonymised data to external service providers, technical and organisational measures are taken to guarantee that the transfer of data complies with the statutory Data Protection provisions.

Takozvani kolačići koriste se kako bi se poboljšala upotrebljivost Schrackove web stranice. „Kolačići“ su sitni dijelovi informacija koje privremeno pohranjuje preglednik na tvrdi disk kupca/korisnika računala i neophodni su za upotrebu Schrackove web stranice. Stoga se informacije koje sadrže kolačići koriste za kontrolu perioda korištenja stranice, posebice da bi se poboljšalo snalaženje i omogućila visoka razina pristupačnosti korištenja web stranice kupcu/korisniku. Nadalje, kolačići se koriste da bi se identificirali tzv. korisnički podaci. Konkretno se taj izraz korisnički podaci odnosi na sljedeće informacije:
- posjećene stranice s artiklima,
- preuzimanja.
Ove informacije se djelomično povezuju s korisnikovim ID-om i/ili adresom kupca/korisnika, čime se omogućuje osobna identifikacija. Podaci i informacije sakupljeni u procesu daju detalje o ponašanju kupca i pohranjuju se za svrhe oglašavanja, marketinga i distribucije te za optimizaciju web stranice. Korisnički podaci se ne prenose trećim stranama.
Kupac/korisnik može zapriječiti upotrebu ovih podataka tako da promijeni postavke svog preglednika. Ako se web stranica koristi bez promjene postavki preglednika, korisnik izričito pristaje na prethodno gore navedeno korištenje podataka.

Izvorni tekst: So-called cookies are used to enhance the usability of the SCHRACK website. "Cookies" are tiny pieces of information stored temporarily by the browser on the hard drive of the customer’s/user’s computer and are necessary for using the SCHRACK website. Thus, the information contained in the cookies is used to control the session, in particular to improve navigation and facilitate a high level of user-friendliness of a website. Furthermore, cookies are used to identify so-called user data. In particular, the term user data refers to the following information:
- Article pages visited
- Downloads

This information is partly linked to the customer ID and/or e-mail address of the customer/user, thereby allowing personal identification. The data and information gathered in the process provide details on the buyer behaviour and are stored for advertising, marketing and distribution purposes as well as for website optimisation. User data is not passed on to third parties.

The customer/user can prevent this use of data by changing his browser settings. If he uses the website without changing the settings, he explicitly agrees to the data use as described above.

Schrack garantira sigurnost pojedinih odnosno svih kupčevih podataka te će u skladu s time poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti da bi zaštitio kupca od gubitka, zloupotrebe ili izmjene podataka. Ugovorne stranke tvrtke Schrack koje imaju pristup kupčevim podacima kako bi mogle pružiti usluge kupcu u ime tvrtke Schrack moraju biti pod ugovorom koji čuva te informacije tajnim i ne smiju zloupotrebljavati te podatke. U ovom kontekstu, kupac pristaje na prijenos njegovih osobnih podataka društvima povezanim sa Schrackom za svrhu obrade upita (unutar Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act)). Podaci o kupcu će u ovom slučaju također biti držani povjerljivo.

Izvorni tekst: SCHRACK will keep safe any and all customer data and thus take all necessary precautions to protect the customer data against loss, misuse or modifications. Contracting parties of SCHRACK who have access to the customer data in order to render services to the customer on behalf of SCHRACK shall be under contract to keep this information secret and must not misuse this data. In this context, the customer agrees to the transfer of his personal data to SCHRACK’s affiliated companies for the purpose of processing customer enquiries within the meaning of Section 15 Aktiengesetz (AktG; Stock Corporation Act). Customer data will be kept confidential in this case as well.

Ako korisnik samostalno pruža osobne podatke, posebice s obzirom na narudžbe u online trgovini, Schrack će koristit te podatke da bi ispunio svoje ugovorne obveze. Osim toga, osobni podaci koje je pružio korisnik će biti uneseni u bazu podataka korisnika koje Schrack koristi za svrhe oglašavanja i marketinga.
Ukoliko Schrack prenese osobne podatke vanjskim pružateljima usluga, poduzimaju se tehničke i organizacijske mjere da bi se zajamčilo da prijenos podataka ispunjava zakonske odredbe o zaštiti podataka.
Nakon isteka zakonskog ili ugovornog razdoblja zadržavanja i pod uvjetom da Schracku više podaci nisu potrebni, svi pohranjeni podaci će biti izbrisani. Kupac/korisnik može zahtijevati pružanje informacija i i/ili brisanje njegovih osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Za sva povezana pitanja obratite nam se na info(at)schrack.ba. Kupac/korisnik ima pravo opozvati svoj pristanak na buduće korištenje njegovih osobnih podatka u bilo koje vrijeme na info(at)schrack.ba.

 

Izvorni tekst: If the customer provides personal data on his own accord, in particular with regard to orders made in the online shop, SCHRACK will use this data to fulfil its contractual obligations. In addition, the personal data provided by the customer will be entered in a customer data base that SCHRACK will use for advertising and marketing purposes.
If SCHRACK passes on personal data to external service providers, technical and organisational measures are taken to guarantee that the transfer of data complies with the statutory Data Protection provisions.

Any data stored will be deleted by SCHRACK upon expiry of the statutory or contractual data retention period and provided that SCHRACK does not need the data any longer. The customer/user may require the provision of information on and/or cancellation of his data at any time. Please address any related inquiries to shop(at)schrack.at. The customer/user is entitled to revoke his consent regarding the future use of his personal data any time (to shop(at)schrack.at).

Sakupljanje i prosljeđivanje informacija:
Pomoću gumba Google +1 možete objaviti informacije širom svijeta. Pritiskom na Google +1 gumb, Vi i drugi korisnici primate personalizirani sadržaj od strane Googlea i naših partnera. Google pohranjuje informacije za koje ste koristili +1 da bi saznao sadržaj i informacije o stranici koju posjećujete pritiskom na gumb +1. Vaše oznake +1 se mogu prikazati zajedno s Vašim imenom profila i Vašom slikom u Googleovim uslugama kao reference, primjerice u rezultatima pretraživanja za Vas i druge.

Google sprema informacije s +1 kako bi mogao unaprijediti svoje usluge za vas i druge. Da biste mogli koristiti Google +1 gumb, potreban Vam je javni Googleov profil vidljiv cijelom svijetu koji mora, kao minimum, sadržavati ime odabrano za profil. To ime koristit će se u svim Google uslugama. U nekim slučajevima to ime će zamijeniti drugo ime koje ste koristili za dijeljenje sadržaja putem Google računa. Identitet Vašeg Google profila može biti prikazan korisnicima koji znaju Vašu e-mail adresu ili neku drugu informaciju za Vašu identifikaciju.

 

Izvorni tekst:
Collection and passing on of information:
 You can publish information worldwide by using the Google +1 button. By pressing the Google +1 button you and other users receive personalised contents from Google and our partners. Google stores both the information that you used + 1 for a content and information about the site you viewed when pressing +1. Your +1s may be displayed as references together with your profile name and your photo in Google services, like, for instance, in search results or in your Google profile or in other places on websites and advertisements on the Internet.
 Google records information on your +1 activities to be able to improve Google services for you and others. In order to be able to use the Google +1 button, you need a public Google profile visible worldwide, which, as a minimum, has to contain the name selected for the profile. This name will be used with all Google services. In some cases this name may also replace another name that you used when sharing content via your Google account. The identity of your Google profile may be displayed to users who know your e-mail address or any other identifying information about you.

Use of the information collected:
 In addition to the purposes of use described above, the information provided by you will be used in accordance with the applicable Google Privacy Policy. Google may publish aggregate statistics on the users’ +1 activities and/or may pass them on to users and partners, such as publishers, advertisers or affiliate websites.

Funkcije Twittera su ugrađene u našim stranicama. Ove funkcije omogućuju Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korištenjem Twittera i funkcije „re-tweet“  web stranice koje ste posjetili su povezane s Vašim Twitter računom i postaju vidljive drugim korisnicima. Pri tom se procesu prenose podaci i na Twitter.
Mi kao pružatelj usluga web stranice, nismo upoznati sa sadržajem podataka koji se prenose i njihovim iskorištavanjem od strane Twittera. Za sve daljnje informacije obratite se Pravilima o privatnosti Twittera na: http://twitter.com/privacy.
Twitter postavke o privatnosti možete promijeniti u postavkama računa na: http://twitter.com/account/settings.

 

Izvorni tekst: Twitter functions are embedded in our pages. These functions are offered by Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. By using Twitter and the "re-tweet" feature the websites you visited are linked to your Twitter account and are visible for other users. In the process, data is also transferred to Twitter.

Please note that as the provider of the websites we are not informed about the content of the data transferred and its use by Twitter. For further information please refer to Twitter’s Privacy Policy at http://twitter.com/privacy.

You can change your Twitter privacy settings in the account settings at http://twitter.com/account/settings.

Da biste mogli koristiti različite Schrackove alate potrebno je unijeti informacije za prijavu web trgovini. Ovi alati su opremljeni funkcijom praćenja koja omogućuje mjerenje do koje mjere se koriste alati i razvijanje ciljanih poboljšanja. Funkcija praćenja prenosi statističke podatke korištenja dotičnog Schrack korisnika. Upotrebom alata pristajete na gore navedenu upotrebu podataka. Ovi podaci se ne prenose trećim stranama.

Izvorni tekst: To be able to use the various SCHRACK tools you need to enter the web shop login information. These tools are equipped with a tracking function to allow measuring to what extent the tools are used and to develop targeted improvements. The tracking function transmits statistical usage data related to the respective user to SCHRACK. By using the tools you agree to the above-mentioned use of data.  The data is not passed on to third parties.

Preuzmite "Izjavu o zaštiti podataka" u pdf formatu